Bakalářské studium

Základní informace

Bakalářské studijní programy Archivnictví a Pomocné vědy historické jsou prezenční a standardní doba studia je 3 roky.
V každém z nabízených studijních programů je možné zvolit studijní plán jednooborový, hlavní a vedlejší.
Studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou.

Bakalářská diplomová práce

Ve druhém ročníku studia, ale nejpozději pak v 5. semestru, byste měli mít jasno o tématu své bakalářské diplomové práce. Téma můžete navrhnout buď sami, nebo se inspirovat nabídkou jednotlivých školitelů. Někdy stačí jen pozorně poslouchat na přednáškách, vyučující často poznamenají, co by mohlo být zajímavým tématem závěrečné práce.

Nabídka témat diplomových prací

Zadání tématu bakalářské práce

Zadání tématu závěrečné práce odevzdáte na sekretariátě ústavu nebo emailem na barova@phil.muni.cz nejpozději do 25.10. (obhajoba v lednu/únoru) a do 25.3. (obhajoba v červnu nebo září).

Formulář zadání ke stažení

Zapsání souvisejících předmětů

V semestru, ve kterém plánujete konat Státní závěrečnou zkoušku si zapište předměty Seminář k diplomové bakalářské práci a Bakalářská diplomová práce. V 5. semestru je nadto doporučeno absolvovat povinně volitelný předmět Základy tvorby odborného textu AR1B05 jako přípravu na závěrečnou práci.

Termíny odevzdání prací

Na základě odevzdaného Zadání tématu závěrečné práce vám bude založen archiv závěrečné práce v IS MUNI, do kterého se odevzdává elektronická verze práce. Diplomové práce se odevzdávají do 30. 4. (obhajoba v červnu) příp. do 30. 6. (obhajoba v září) nebo do 30. 11. (obhajoba v lednu/únoru).

Formální náležitosti bakalářské práce

Pro bakalářskou práci je rozsah stanoven na minimálně 70 000 znaků. Do rozsahu práce se započítává vlastní text, poznámkový aparát a obsah. Nezapočítává se seznam literatury, titulní strany, čestné prohlášení, poděkování. Číslování stránek je doporučeno od první stránky vlastního textu. Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty, ústavu, název práce, označení jejího typu (bakalářská diplomová), jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpracování, dále prohlášení autora o původnosti práce, obsah, soupis použitých pramenů a literatury a poznámkový aparát.

Máte další otázky?

Ptejte se svého školitele nebo kontaktujte sekretářku pro studijní záležitosti paní Barovou.

Olga Barová

sekretariát ústavu

telefon: 549 49 3356
e‑mail:

Státní závěrečná zkouška

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Ke státní bakalářské zkoušce se student přihlašuje písemnou formou na sekretariátě ústavu nebo emailem na barova@phil.muni.cz, a to do 30. listopadu pro lednový/únorový termín zkoušek a do 30. dubna pro červnový/zářijový termín zkoušek.

Formulář přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Podmínky přistoupení ke státní závěrečné zkoušce

Podmínkou přistoupení ke státní závěrečné bakalářské zkoušce je dosažení požadovaného počtu kreditů (splnění podmínek kontrolní šablony studia) a přijetí bakalářské práce (kromě vedlejšího studijního plánu). 

Nejpozději 5 dnů před konáním státní závěrečné zkoušky student požádá studijní oddělení o elektronické potvrzení splnění podmínek studijního programu. Bez tohoto potvrzení není možné konat státní zkoušku.

Náplň státní závěrečné zkoušky

Pomocné vědy historické

Písemná část

Zahrnuje paleografii a základy vybraných pomocných věd historických (chronologie, sfragistika a heraldika).

Obhajoba diplomové práce

Tato část SZZ probíhá pouze v jednooborovém a hlavním studijním plánu. Studenti vedlejšího studijního plánu závěrečnou práci neodevzdávají a neobhajují.

Student/ka členům komise stručně představí svoji práci (max. 10 min.). Je možné použít formu ppt prezentace. Poté jsou přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Student/ka reaguje na přečtené posudky a obhajuje práci. Následují případné dotazy oponentů a rozprava.

Ústní část

Zahrnuje paleografii, diplomatiku a výběr z dalších pomocné věd historických (kodikologie, sfragistika a numismatika).

Archivnictví

Písemná část

Zahrnuje paleografii, základy archivnictví a vybrané pomocné vědy historické.

Obhajoba diplomové práce

Tato část SZZ probíhá pouze v jednooborovém a hlavním studijním plánu. Studenti vedlejšího studijního plánu závěrečnou práci neodevzdávají a neobhajují.

Student/ka členům komise stručně představí svoji práci (max. 10 min.). Je možné použít formu ppt prezentace. Poté jsou přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Student/ka reaguje na přečtené posudky a obhajuje práci. Následují případné dotazy oponentů a rozprava.

Ústní část

Zahrnuje archivnictví, státní správu, diplomatiku a paleografii.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info