Aktuální témata:

Raně novověké historiografické a biografické rukopisy brněnských augustiniánů

Diplomatický rozbor úředních knih herburského kláštera v kontextu jeho dějin

Pokusy o evidenci archiválií v cisterciáckých klášterech na Moravě v raném novověku

Biografické a historiografické rukopisy olomouckých augustiniánů raného novověku

Historiografická produkce cisterciáckého kláštera ve Velehradě v raném novověku v kontextu jeho dějin

 

Tematické okruhy:

dějiny vybrané církevní instituce v českých zemích

diplomatický a obsahový rozbor skupiny písemností (listiny, rukopisy, úřední knihy) vybraného moravského kláštera

ediční zpřístupnění raně novověkého rukopisu či úřední knihy církevní provenience

vybrané téma z dějin archivů a archivnictví

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info