Studijní pobyty Erasmus+

   (Pisa)

Studijní pobyt přes program Erasmus+ se realizuje POUZE na základě platných interinstitucionálních smluv uzavřených mezi Ústavem pomocných věd historických a archivnictví MU a vybranou zahraniční univerzitou. Na studijní pobyt je možné se hlásit již od druhého semestru bakalářského studia na dobu minimálně 3 a maximálně 12 měsíců. Více o tomto programu najdete v základních informacích.

Nejbližší uzávěrka podávání přihlášek ke studijním pobytům: 3. březen 2020 (studium na podzim 2020)

Chci se přihlásit na Erasmus+

Nabídka partnerských univerzit

V akademickém roce 2019/2020 máte možnost vycestovat za studiem na jednu z jedenácti univerzit v Německu, Polsku, Itálii nebo na Slovensku. Vyberte si svou oblíbenou destinaci klikem v pásmu fotek nebo si univerzity srovnejte na jednom místě:

Více o partnerských univerzitách >>

„Počas semestra bolo možné navštevovať aj priebežný jazykový kurz a viacero pomocných kurzov, čoho som tiež využila. Keďže sú tieto kurzy zamerané na zahraničných študentov, je to dobrá možnosť sa zoznámiť s ďalšími erasmákmi.“

Více zkušeností

Oľga Koníčková, JMU Würzburg Oľga Koníčková, JMU Würzburg

Základní informace

Podmínky účasti

Každý uchazeč musí být v době výjezdu prezenčním studentem min. ve 2. ročníku bakalářského studia (přihlásit se může již od 1. ročníku), splňovat jazykové požadavky na hostitelské univerzitě a získat minimálně 20 ECTS kreditů za semestr studia. Studenti se musí hlásit do předpokládaného stupně studia v daném semestru. Více ve Kvalifikačních podmínkách.

Pozn. Student, který chce vycestovat na studijní pobyt do země svého původu, má při výběrovém řízení nejnižší prioritu a bude mu udělen status zero grant studenta, tj. bez nároku na přidělení finanční podpory (týká se to hlavně slovenských studentů, kteří by projevili zájem o studium v Bratislavě).

Přihláška

Zájemce o studium v zahraničí se musí přihlásit přes elektronickou přihlášku, ve které vyplňuje: osobní údaje, výběr univerzity a krátkou motivaci ke studiu v zahraničí, nebo na konkrétní univerzitě (v českém/slovenském jazyce). V přihlášce student uvádí maximálně tři univerzity v preferovaném pořadí. Je-li více zájemců, může být studentovi nabídnuta jeho následující volba. Při výběre uchazečů můžou být brány v potaz i dosavadní studijní výsledky.

V případě úspěšné nominace ústavem je student před odjezdem kontaktován koordinátorem zahraniční univerzity, která mu nabídne kurzy probíhající v daném semestru. Zájem o studium v zahraničí je vhodné projevit již před přihlášením u Mgr. Petra Elbla, Ph.D. a dohodnout se na dalším postupu.

Jazyk

Při odjezdu na zahraniční univerzitu by měl uchazeč splňovat minimální úroveň cizího jazyka, alespoň B1 - mírně pokročilý. V případě studia v němčině nebo angličtině postačí potvrzení o absolvování jazyka na MU, při pobytě v Itálii je nutný i jazykový certifikát.

CZS stanovuje povinnost studenta zúčastnit se online jazykového testování PŘED zahájením a PO ukončení mobility. Na základě výsledků jazykového testování před mobilitou může být studentovi zdarma přidělena licence pro účast v online jazykovém kurzu. Některé univerzity mají pro přijíždějící studenty vlastní jazykové kurzy, které jsou velmi vhodné s ohledem na uvyknutí lokálnímu nářečí. Existují však i jiné možnosti, zjisti více v jazykové přípravě.

Stipendia

Výše stipendia na hostitelské univerzitě se odvíjí od průměrných životních nákladů dané krajiny, které jsou zařazeny do tří kategorií. Pro studijní pobyty v Německu je stanovena výše stipendia na 400 EUR/měsíc, v Polsku a na Slovensku na 300 EUR/měsíc, a v Itálii na 500 EUR/měsíc.

Stipendium slouží jenom k částečnému pokrytí nákladů, jedná se pouze o příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí – předpokládá se finanční spoluúčast studenta. Pochází-li student ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí (netýká se zdravotního znevýhodnění), je možné požádat o navýšení finanční podpory o 200 EUR/měsíc, ale pouze u studijních pobytů.

Předměty

V rámci pobytu Erasmus+ si student volí studijní plán na základě nadídky hostující univerzity, se kterou je obeznámen po úspěšné nominaci. Výběr kurzů závisí na studentovi, minimálně na 70% však musí spadat pod příslušný studijní obor, je tedy možné navštěvovat i kurzy z fakultní nebo celouniverzitní nabídky. V zahraničí je nutné získat alespoň 20 ECTS kreditů za semestr (nutných k průchodu na MU), bez ohledu na počet odstudovaných měsíců.

Studentům doporučujeme zvolit si před odjezdem více předmětů a na začátku semetru se u vyučujících seznámit s požadavky ukončení. Předměty je možné měnit na místě a ukončení předmětů po dosáhnutí 20 ECTS je dobrovolné.

Délka pobytu

Standardní délka studijního pobytu je jeden nebo dva semestry, v rámci každého cyklu však na max. 12 měsíců. Každá partnerská univerzita má v popisu sjednanou celkovou délku pobytu a maximální počet studentů, které je možné rozložit. Např. maximálně 2 studenti na 12 měsíců znamená, že můžou vyjet 2 studenti, každý na semestr nebo 1 student na dva semestry. Délka semestru se na univerzitách může lišit v rozmezí 4-6 měsiců. Naši studenti mají možnost zvolit si požadovanou délku pobytu dle svých preferencí po dohodě s ústavem.

Pozn. Studenti mají možnost vyjet na maximálně 12 měsíců studia a/nebo praxe a to v každém cyklu (Bc./Mgr.), takže mobilitami šetřit nemusíte :)

Administrace

Po úspěšné nominaci studenta, probíhají všechny mobility ve třech fázích. První, období PŘED výjezdem se uzavírá studijní plán, smlouva s CZS MU, zajišťuje ubytování a začíná jazyková příprava. BĚHEM studia v zahraničí student může dělat změny v studijním plánu, příp. si studium prodloužit nebo zkrátit. Poslední probíhá PO ukončení mobility, kdy se odevzdává potvrzení hostující univerzity, vyplňuje závěrečná zpráva a uznává zahraniční studium.

Student je o celém procesu včas informován a studium je mu uznáno po splnění náležité dokumentace ze všech fázích. Po celou dobu je student v kontaktu s univerzitním koordinátorem, který je k dispozici pro záležitosti týkající se výjezdu.

Základní informace k administraci studijního pobytu

doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D.

Oborový koordinátor

telefon: 549 49 7994
e‑mail:

Mgr. Andrea Štěpánková, Ph.D.

Univerzitní koordinátor

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info